Kontakt

zachęcamy do rozmowy


Sekretariat Warszawa
tel. kontaktowe: +48 739 000 084 , +48 22 213 92 45
fax. +48 22 207 20 56

Sekretariat
tel. kontaktowe: +48 , +48
fax. +48


Siedziba Spółki:
al. Jana Pawła II 27, 
00-867 Warszawa

Biuro Toruń
ul. Rynek Nowomiejski 4,
87 - 100 Toruń

,


KRS: 0000412033, REGON: 146012464, NIP: 522-29-94-848
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 400.000,00 zł wpłacony w całości
Informacja RODO

Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I [Administrator Danych]:
Nobilis Broker Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS: 0000412033

Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.
Z administratorem danych można kontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,


II [Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,
c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej,
d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
f) wykonania umowy, g) w celu nawiązania współpracy,

2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefony jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.
3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.

III [Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

1.Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO): - kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi, -dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, -wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata, -przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)
b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

IV [Odbiorcy danych osobowych]

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi: a) utrzymania poczty elektronicznej b) windykacji c) doradcze i prawne d) obsługi administracyjnej
2. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich.

V [Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) do otrzymania kopii danych,
c) do sprostowania danych,
d) do usunięcia danych,
e) do ograniczenia przetwarzania,
f) do przenoszenia danych,
g) do sprzeciwu,

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

VI [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.